Maturita z ČJ
 
 

Obchodní podmínky

 1. Působnost

  1. Těmito obchodními podmínkami (také jen „Podmínky“) se řídí vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování Služby.

  2. Uživatel se může seznámit se zněním Podmínek před registrací ke Službě. Svůj souhlas s Podmínkami Uživatel vyjadřuje při registraci ke Službě pomocí zaškrtnutí aktivního políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“.
    

 2. Poskytovatel

  1. Poskytovatelem Služby je obchodní společnost Maturikon s.r.o., se sídlem Štouračova 902/2, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 07835914, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 110496 vedenou u Krajského soudu v Brně (také jako „Poskytovatel“).
    

 3. Uživatel

  1. Uživatelem je každá osoba, fyzická nebo právnická, která se řádně registrovala v souladu s těmito Podmínkami k užívání Služby (také jako „Uživatel“).

  2. Je-li Uživatelem fyzická osoba (člověk), která užívá Službu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, má postavení spotřebitele.
    

 4. Služba

  1. Službou se rozumí přístup k internetové aplikaci Maturikon na adrese https://maturikon.cz/ (také jako „Služba“).

  2. Služba je poskytována v režimu online.

  3. Službu lze užívat na zařízeních PC, notebook, laptop. Službu nelze zaručeně (plnohodnotně) užívat na mobilních telefonech, tabletech a obdobných zařízeních.

 5. Registrace

  1. Řádnou registrací Uživatele vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

  2. Uživatel se registruje prostřednictvím registračního formuláře: https://maturikon.cz/registrace-beta.

  3. Po registraci obdrží Uživatel na uvedenou při registraci e-mailovou adresu fakturační údaje k zaplacení ceny za užívání Služby.

  4. Uživatel může kdykoliv i bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty vypovědět vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem (tj. zrušit užívání Služby a odstranit profilu Uživatele) zasláním výpovědi na e-mail: info@maturikon.cz. Uhrazená cena za Službu se v takovém případě nevrací.

 6. Cena a platební podmínky

  1. Cena za užívání Služby v daném rozsahu  je ve výši 299 Kč na období do 30. 6. daného kalendářního roku.

  2. K dnešnímu dni Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

  3. Cena za užívání Služby je hrazena na základě faktury (daňového dokladu), který Uživatel obdrží v elektronické podobě na svůj e-mail po řádné registraci dle těchto Podmínek. Po zaplacení ceny obdrží Uživatel na svůj e-mail potvrzení o zaplacení ceny za užívání Služby.
    

 7. Autorství a garance Služby

  1. Služba (všechny její části) je chráněna autorským právem. Autory příslušných textů, otázek a testů jsou odborníci z řad pedagogů a filologů. Uživatel je oprávněn Službu nevýhradně užívat pro své osobní a nekomerční účely. Účelem poskytování Služby je příprava Uživatele k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Uživatel není oprávněn Službu rozmnožovat, distribuovat, upravovat a/nebo zpracovávat do jiné podoby.

  2. Správnost Služby je garantována toliko výběrem kvalifikovaných autorů. Poskytovatel nezaručuje odbornou správnost jednotlivých částí Služby. Poskytovatel nezaručuje úspěšné složení Uživatelem příslušné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury či jakékoliv obdobné zkoušky či testu.

  3. Uživatel může Poskytovatele upozornit na nesprávnost Služby prostřednictvím
   e-mailu: info@maturikon.cz

 8. Závěrečná ustanovení

  1. Vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

  2. Zpracování osobních údajů Uživatele se řídí Zásadami GDPR https://maturikon.cz/ochrana-osobnich-udaju, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.

  3. Případný spor mezi Poskytovatelem a Uživatelem, je-li spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze řešit mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

  4. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná nebo zdánlivá, nemá to vliv na platnost či zdánlivost ostatních ustanovení.

  5. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu měnit a/nebo doplňovat. Takové změny či doplnění Poskytovatel oznámí Uživateli alespoň 15 dní předem. Nebude-li Uživatel se změnami či doplněními souhlasit, může vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem bez dalšího vypovědět (tj. zrušit užívání Služby a odstranit profilu Uživatele). Uhrazená cena za Službu se v takovém případě nevrací.

 

Brno, 12. 1. 2023