Maturita z ČJ
 
 

Ochrana osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Správce osobních údajů Maturikon s.r.o., IČO: 07835914, sídlem Štouračova 902/2, Bystrc, 635 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spisová značka 110496 (dále jen „správce“) prohlašuje, že veškeré zpracované a uchovávané údaje jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu se zákony České republiky a Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů není jmenován. 

 3. Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

 4. Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu, po kterou Vám poskytuje služby či plní vzájemnou smlouvu. Ke zpracování dále dochází po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 

 5. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů správce (tj. pro zasílání newsletteru – více viz čl. 4) jsou Vaše osobní údaje  zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

 6. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 7. Webové stránky maturikon.cz nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let správce nezpracovává.

 8. Osobní údaje se zpracovávají na základě udělení souhlasu při registraci uživatelského účtu.

 9. Dozorový úřad je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.


 

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pokud prostřednictvím webových stránek maturikon.cz provedete registraci, budete požádání o vyplnění určitých údajů o sobě: vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa.

 2. Doplňujícími nepovinnými údaji jsou: vaše telefonní číslo.


 

III. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů: zpracování za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi, zpracování za účelem plnění zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje (stanoví-li to právní předpis, tj. např. výše uvedené archivační povinnosti), zpracování za účelem oprávněného zájmu správce (tj. zasílání obchodních sdělení – newsletter)

 

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 1. E-mailová adresa se používá za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletter) a nezbytných e-mailů pro potřebu klíčového fungování systému. Jméno a příjmení uchováváme za účelem jednoznačné identifikace kupujícího, majitele účtu a vystavení faktury.

 2. Zasílání newsletteru (obchodních sdělení):

  1. V rámci vámi projeveného zájmu při registraci nebo nastavením v uživatelském profilu Vám budeme prostřednictvím našeho obchodního partnera zasílat e-mailem newsletter, a to maximálně dvakrát měsíčně.

  2. Z odběru se můžete kdykoliv bezplatně odhlásit kliknutím na odkaz, který je součástí každého e-mailu. O zrušení newsletteru lze také požádat na e-mailu info@maturikon.cz.

  3. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

 3. Pokud má správce v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedeno v článcích výše, případně tak konat pro jiné účely, než je v tomto dokumentu stanoveno, může tak činit pouze na základě Vámi platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.


 

V. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje budou předány obchodním partnerům a subdodavatelům správce (dále také jen „zpracovatelé“) pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Takto získané údaje smí tito poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů provádí zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

 2. Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb (zpracovatelů), kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů:

  1. externí účetní kancelář zabývající se účetnictvím, která je pověřená k provádění účetních operací;

  2. společnost, která poskytuje IT řešení ve formě provozu serveru a zálohování dat;

  3. společnost, která zajišťuje vývoj a správu IT řešení webových stránek maturikon.cz a aplikace Maturikon;

  4. Společnost provádějící rozesílání newsletterů dle čl. 4.2;

 3. Rádi poskytneme na vyžádání informaci o konkrétních dodavatelích jednotlivých služeb.


 

VI. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům;

  2. právo na opravu;

  3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);

  4. právo na omezení zpracování údajů;

  5. právo vznést námitku proti zpracování;

  6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

 2. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@maturikon.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 4. 2021.